Pirkimo sąlygos ir taisyklės

Sutarties sąlygos

Šios pirkimo-pardavimo sutarties (toliau "Sutartis") šalimis yra uždaroji akcinė bendrovė "Appeks", toliau („Tarpininkas“),ir  fizinis arba juridinis asmuo, įsigijęs prekę arba dovanų kuponą, toliau „Pirkėjas“).

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Sutartis nustato Tarpininko ir Pirkėjo (toliau "Šalys") santykius, susijusius su prekių ir (arba) dovanų kupono įsigijimo sąlygomis, pristatymo ir apmokėjimo tvarka.
1.2. Šia Sutartimi Tarpininkas įsipareigoja perduoti Pirkėjui jo įsigytą prekę ir (arba) dovanų kuponą, o Pirkėjas įsipareigoja šioje Sutartyje numatyta tvarka sumokėti Tarpininkui prekės ir (arba) dovanų kupono kainą.
1.3. Dovanų kupone (toliau „Kuponas“) yra nurodytas indentifikavimo kodas (toliau „Indentifikavimo kodas“), kurį aktyvavęs (sumokėdamas Kupone nurodytą kainą) Pirkėjas Kupono galiojimo laikotarpiu turi teisę reikalauti suteikti Kupone nurodytą paslaugą. Aktyvuotas indentifikavimo kodas yra vienintelis paslaugos, nurodytos Kupone, užsakymą ir apmokėjimą patvirtinantis dokumentas.
1.4. Šalys pareiškia, jog supranta, kad Tarpininkas pats neteikia Kuponuose nurodytų paslaugų ir jas tik platina Sistemoje. Kuponuose nurodytas paslaugas savarankiškai teikia paslaugų teikėjai, nurodyti Sistemoje ir (arba) Kupone, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais (toliau „Paslaugų teikėjai“).
1.5. Pirkėjas pareiškia, kad jam yra žinoma, kad Paslaugų teikėjai, prieš suteikiant Kupone nurodytą paslaugą, gali reikalauti pasirašyti papildomus susitarimus ir (ar) sutikimus, susijusius su paslaugos teikimo taisyklėmis, ir tam neprieštarauja. Pirkėjui yra žinoma, kad jam atsisakius pasirašyti šiame Sutarties punkte nurodytus susitarimus ir (ar) sutikimus, Paslaugų teikėjai gali atsisakyti suteikti Kupone nurodytą paslaugą ir tokiu atveju Pirkėjui pinigai, už kuriuos buvo įsigytas Kuponas, nėra grąžinami.
1.6. Pirkėjas pareiškia, kad jis yra susipažinęs su Sistemoje platinamame ir jo įsigyjamame Kupone nurodytos paslaugos aprašymu bei jai taikomais reikalavimais (įskaitant, bet neapsiribojant, amžiaus riba), kuriuos Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti Kupone nurodyta paslauga, privalo atitikti. Pirkėjui yra žinoma, kad Paslaugų teikėjai gali atsisakyti suteikti Kupone nurodytą paslaugą asmeniui, kuris neatitinka paslaugos teikimui keliamų reikalavimų, ir tokiu atveju Pirkėjui pinigai, už kuriuos buvo įsigytas Kuponas, nėra grąžinami.
1.7. Pirkėjas, įsigydamas Kuponą, patvirtina, kad jam yra žinoma, jog Paslaugų teikėjas gali atsisakyti suteikti Kupone nurodytą paslaugą, jei toks paslaugos suteikimas konkrečiu atveju sukeltų grėsmę Pirkėjo sveikatai, gyvybei ar galėtų padaryti kitokios žalos.
1.8. Kai kurios Sistemoje nurodytos paslaugos, kurių Kuponus gali įsigyti Pirkėjas, gali kelti pavojų sveikatai ir gyvybei. Pirkėjas, įsigydamas Kuponą, patvirtina, kad jam žinomos visos Sistemoje nurodytos grėsmės sveikatai ir gyvybei, susijusios su paslaugomis, kurių Kuponą įsigyja Pirkėjas.
1.9. Kai kurios Sistemoje naudojamos nuotraukos nėra autentiškos tos prekės (ar) paslaugos nuotraukos. Pirkėjas, įsigydamas kuponą, patvirtina, kad jam tai yra žinoma ir tam neprieštarauja.

2. PREKIŲ IR (ARBA) KUPONŲ KAINA, JŲ ĮSIGIJIMO IR APMOKĖJIMO TVARKA

2.1. Šios Sutarties nuostatos taikomos, kai Kuponai ir (arba) Prekės įsigyjami elektroninės prekybos sistemoje adresu www.dovanuguru.lt.
2.2. Kuponų ir (arba) prekių vertės (kaina) nurodomos Sistemoje. Kiekvieno Kupono kaina pateikiama atskirai, kartu su jame nurodytos paslaugos aprašymu.
2.3. Įsigydamas Prekę ir (arba) Kuponą, Pirkėjas privalo:
2.3.1. užpildyti užsakymo anketą (toliau – “Užsakymo anketa”);
2.3.2. sumokėti Prekės ir (arba) Kupono kainą (ir papildomus mokesčius, jei jie konkrečiu atveju taikomi) vadovaujantis Sistemoje pateiktas nurodymais.
2.4. Pirkėjas turi teisę pasirinkti kainos sumokėjimo būdą ir atsiskaityti už įsigyjamą Kuponą ir (arba) Prekę:
2.4.1. naudojantis pasirinkto banko elektronine atsiskaitymo sistema;
2.4.5. pavedimu į Tarpininko nurodytą sąskaitą.
2.5. Pirkėjas patvirtina, kad supranta ir neprieštarauja tam, kad vadovaujantis šios Sutarties sąlygomis įsigytas Kuponas ir (arba) Prekės negali būti grąžintas Tarpininkui ir už jį sumokėti pinigai nėra grąžinami, išskyrus šioje Sutartyje nurodytą Sutarties atsisakymo atvejį.
2.6. Jei Pirkėjas, įsigydamas Kuponą ir (arba) prekę Sistemoje pažymi, kad pageidauja gauti sąskaitą, sąskaita jam išsiunčiama Užsakyme nurodytu elektroninio pašto adresu.

3. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS

3.1. Pirkėjas patvirtina, kad, prieš sudarymas šią Sutartį, atidžiai susipažino su šios Sutarties sąlygomis ir su jomis visiškai sutinka.
3.2. Pirkėjui yra žinoma, kad ši Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai Pirkėjas, vadovaudamasis Sistemoje pateikiamais nurodymais, pažymėję varnelę prie teksto Užsakymo anketoje"PERSKAIČIAU IR SUTINKU SU PIRKIMO SĄLYGOMIS", taip patvirtindamas savo sutikimą su šios Sutarties sąlygomis.
3.3. Tarpininkas įsipareigoja nedelsiant patvirtinti Sutarties sudarymo faktą, atsiųsdamas patvirtinimą Pirkėjo Užsakymo anketoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

4. DOVANŲ KUPONO IR PERKIŲ PRISTATYMAS

4.1. Kuponas ir/ ar Prekės, kurias Pirkėjas pasirinkimo gali būti pristatomas:
4.1.1. kurjerių paštu Pirkėjo Užsakymo anketoje nurodytu adresu. Šiuo atveju pristatymo laikas priklauso nuo kurjerių bendrovės (UAB „Ecoparcel“), (UAB “EP-24) ar (AB Lietuvos Paštas) taikomų taisyklių;
4.1.2. nedelsiant po Sutarties sudarymo elektroniniu paštu per 1 darbo dieną („eDovana“) Pirkėjo Užsakymo anketoje nurodytu elektroninio pašto adresu.


5. KUPONO GALIOJIMO LAIKAS IR NAUDOJIMO SĄLYGOS

5.1. Pirkėjo vadovaujantis šia Sutartimi įsigytas Kuponas galioja toki termina, kuris nurodytas paslaugos aprašyme. 
5.2. Pirkėjas patvirtina, kad aiškiai supranta, jog:
5.2.1. Kupone nurodytas terminas negali būti pratęstas ir (arba) atnaujintas;
5.2.2. Pirkėjui nepanaudojus Kupono jame nurodytu galiojimo terminu, yra laikoma, kad paslauga, nurodyta Kupone, buvo suteikta.
5.3. Pirkėjas patvirtina, kad jam yra žinoma, kad Kupone nurodytos paslaugos suteikimo data ir laikas nustatomas vadovaujantis Tarpininko parengtomis Indentifikavimo taisyklėmis. Esminės Indentifikavimo taisyklių sąlygos: Kupono turėtojas dėl paslaugos suteikimo privalo kreiptis Kupone nurodytu telefonu, elektroniniu paštu ar kitu nurodytu būdu ir nurodyti Indentifikavimo kodą bei galiojimo datą, atlikti rezervaciją, naudojant Kupone nurodytą Indentifikavimo kodą, gauti rezervacijos patvirtinimą, papildomą informaciją, ir sutartu laiku atvykti į nurodytą vietą. Pirkėjas aiškiai supranta, kad jo neatvykimas sutartu laiku į nurodytą vietą laikomas tinkamu paslaugų suteikimu ir pinigai už Kuponą tokiu atveju nėra grąžinami ir jo vertė nėra kompensuojama kitokiu būdu.

6. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

6.1. Pirkėjas turi teisę:
6.1.1. atsisakyti šios Sutarties, pranešdamas raštu apie tai Tarpininkui per dvi darbo dienas nuo Sutarties sudarymo dienos. Pirkėjas neturi teisės gražinti prekės, kuri yra persanolizuota, (užrašytas Pirkėjo pageidautinas tekstas, pagal nuotrauką pieštas šaržas ir kitą.)                                                
6.1.2. reikalauti tinkamo Tarpininko pareigų, numatytų šioje Sutartyje, vykdymo.
6.2. Pirkėjas privalo:
6.2.1. atsisakydamas Sutarties 6.1.1 punkte nustatyta tvarka per penkiolika dienų nuo rašytinio pranešimo išsiuntimo dienos savo lėšomis grąžinti Tarpininkui Kuponą , kuris buvo įsigytas šia Sutartimi;
6.2.2. sudarydamas šią Sutartį, pateikti visus Tarpininko prašomus duomenis;
6.2.3. perleisdamas savo teises pagal šią Sutartį tretiesiems asmenims užtikrinti ir garantuoti, kad asmuo, kuriam perleidžiamos šios teisės, tinkamai laikysis šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų.
6.3. Tarpininkas turi teisę:
6.3.1. atsisakyti sudaryti Sutartį su Pirkėju, jei jos sudarymo metu buvo pateikti melagingi, netikslūs, klaidinantys ar ne visi reikalaujami duomenys.
6.4. Tarpininkas privalo:
6.4.1. gavęs Pirkėjo pranešimą apie Sutarties atsisakymą 6.1.1 punkte nustatytu atveju, per penkiolika dienų panaikinti Kupono (Indentifikavimo kodą) ir grąžinti Pirkėjui už Kuponą sumokėtus pinigus. Mokestis už pristatymą, kai buvo taikytas pristatymo mokestis, negrąžinamas.
6.4.2. užtikrinti tinkamą Rezervacijos taisyklių laikymąsi ir dėti maksimalias pastangas tam, kad, kad Kupone nurodyta paslauga būtų suteikta Pirkėjui ne vėliau nei per 30 (trisdešimt) dienų nuo jo pirmojo kreipimosi dėl paslaugos suteikimo Rezervacijos taisyklių nustatyta tvarka, tiek, kiek tai priklauso nuo aplinkybių, kurias Tarpininkas gali įtakoti.
6.4.3. laikytis konfidencialumo ir duomenų apsaugos reikalavimų.

7. DUOMENŲ PATEIKIMO TAISYKLĖS

7.1. Užsakymo anketos pildymo metu Pirkėjas privalo pateikti išsamius ir teisingus Sistemos reikalaujamus duomenis.
7.2. Jei Pirkėjas, sudarydamas šią Sutartį, pateikė melagingus, netikslius, klaidinančius ar ne visus reikalaujamus duomenis, rizika dėl Sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo tenka Pirkėjui, t.y. tokiu atveju Tarpininkas neatsako už tinkamą šios Sutarties vykdymą.
7.3. Pirkėjas neatlygintinai suteikia Tarpininkui teisę naudotis jo pateiktais duomenimis tik tiek ir tik tokia apimtimi, kiek reikalinga Sutarties vykdymui. Ši teisė galioja iki Kupone nurodytos paslaugos suteikimo.
 7.4. Pirkėjui davus sutikimą (sutikimas suteikiamas pažymint atitinkamą langelį Sistemoje), Tarpininkas turi teisę naudoti Pirkėjo pateiktus duomenis Sistemos naujienoms, akcijoms ir kitai informacijai, kuri būtų adresuota Pirkėjui, siųsti.

8. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

8.1. Dėl savo įsipareigojimų nevykdymo arba netinkamo vykdymo Šalys atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
8.2. Pirkėjas atsako už sudarant šią Sutartį jo pateiktų duomenų teisingumą ir išsamumą.
8.3. Tarpininkas negarantuoja Kupone nurodytos paslaugos suteikimo galimybės konkrečią Pirkėjo pasirinktą dieną.
8.4. Tarpininkas neatsako už tinkamą šios Sutarties vykdymą tiek, kiek jį sąlygoja Pirkėjo kaltė Sutarties sudarymo metu pateikiant melagingus, netikslius, klaidinančius ar ne visus reikalaujamus duomenis.
8.5. Tarpininkas neatsako už žalą, kilusią paslaugų, nurodytų Kupone, teikimo metu ar jų sąlygotą. Pirkėjas patvirtina, kad jam yra žinoma, kad visa atsakomybė, susijusi su paslaugų teikimu, tenka jų teikėjams.

9. KONFIDENCIALUMAS

9.1. Tarpininkas įsipareigoja laikyti paslaptyje ir neatskleisti tretiems asmenims (išskyrus paslaugas teikiančius trečiuosius asmenis, kai tai yra būtina, siekiant užtikrinti tinkamą ir savalaikį Kupone nurodytų paslaugų teikimą) Pirkėjo Užsakymo anketoje pateikiamų duomenų. Šie įsipareigojimai netaikomi kai Pirkėjo duomenų atskleidimas yra būtinas Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais.

10. KITOS SĄLYGOS

10.1. Šalys aiškiais supranta, kad Pirkėjui perleidus teises pagal šią Sutartį tretiesiems asmenims, šios Sutarties sąlygos jiems yra privalomos.
10.2. Visus raštus, pranešimus ir kitus dokumentus Šalys viena kitai įsipareigoja siųsti elektroniniu paštu arba pateikti raštu, kai tai būtina Sutartyje nurodytais atvejais. Pirkėjo rekvizitai pateikiami užsakymo anketoje, Tarpininko rekvizitais laikomi žemiau nurodytieji:

UAB DAMJANAS
Adresas Šilutės pl., Klaipėda, Lietuva,
Telefonai: +370 61488232,
El. paštas info@dovanuguru.lt


10.3. Visus dėl Sutarties vykdymo iškilusius nesutarimus Šalys įsipareigoja spręsti derybomis. Jeigu kurie nors ginčai ar nesutarimai, kylantys dėl Sutarties vykdymo, neišsprendžiami derybomis per 30 dienų nuo rašytinio pranešimo pateikimo dienos, jie sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Rašyk
Skambink